Foto dne Foto dne

Kalendář

 

Počasí

Dlouhodobá předpověď počasí

Svátky

Co dělat když Co dělat když

Vypukne požár

 • zachovejte klid a jednejte s rozvahou
 • pokuste se oheň uhasit všemi dostupnými prostředky, je-li to ve vašich silách
 • volejte tísňovou linku 150 nebo 112
 • s operátorem tísňové linky se snažte mluvit srozumitelně a pokud možno klidně
 • oznamte své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte, co nejpřesněji popište, co hoří, adresu kde hoří, zda-li jsou ohroženi lidé a přístupovou cestu pro jednotky hasičů
 • varujte ostatní např. voláním ("hoří") 
 • nevracejte se do hořícího nebo zakouřeného prostoru (můžete ztratit orientaci, ztratit vědomí v důsledku nadýchání plynů)
 • neodvětrávejte prostory, v nichž hoří, přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje (kouř má opačné účinky než vzduch)
 • prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby nebo zvířata, pokud ano, snažte se je zachránit. Pokud se vám to nepodaří, zapamatujte si, kde se nacházejí, bude to cenná informace pro hasiče
 • vezměte nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky a podobně) a požárem ohrožený prostor opusťte!
 • vyčkejte příjezdu hasičů na viditelném místě, velitel zásahu se vás bude ptát na doplňující informace
 • po příjezdu hasičů podejte veliteli zásahu informace o situaci a poskytněte osobní pomoc a uposlechněte všech pokynů velitele zásahu
 • při požáru vícepodlažního obytného domu je třeba, aby majitelé jednotlivých bytů byli k dispozici hasičským jednotkám k poskytnutí informací a k případné prohlídce bytu

Máte v důsledku požáru znemožněn únik

 • snažte se zachovat klid
 • uzavřete všechny dveře, snažte se spáry utěsnit namočenými kusy látky (ručníky, závěsy, apod.)
 • vyvěste z okna prostěradlo, ručník, záclonu atp., je to jednoznačné znamení hasičům
 • snažte se dostat k oknu, mávejte, aby vás hasiči viděli
 • otevřením okna můžete způsobit průvan a rychlejší pronikání zplodin do vašeho prostoru
 • v případě silného zakouření si lehněte na zem
 • ústa si kryjte látkou jako improvizačním filtrem
 • snažte se dýchat klidně a zhluboka
 • vytvořte ochranu těla nejlépe namočením oděvu

Je vyhlášen stav povodňové pohotovosti

 • zajistěte si poslech hromadných sdělovacích prostředků
 • na obecním úřadě se informujte se, jak a kam se budete evakuovat v případě povodňového ohrožení.
 • pokud jste ohroženi nějakým vodním tokem, připravte si pytle s pískem, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken. Dále si zajistěte ucpávky kanalizace a odtoku z WC

Je vyhlášen stav povodňového ohrožení

 • postupujte dle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů
 • pro případ opuštění obydlí na delší dobu si připravte evakuační zavazadlo
 • evakuační zavazadlo označte jménem a adresou.
 • doporučený obsah evakuačního zavazadla:
  • léky, které užíváte,
  • osobní doklady a důležité dokumenty, peníze, cennosti,
  • základní trvanlivé potraviny (nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a pitná voda - vše na dva až tři dny),
  • toaletní a hygienické potřeby, náhradní oděv a obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku,
  • mobilní telefon, přenosnou svítilnu, zápalky, nůž
 • vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k okamžitému použití při evakuaci.
 • přestěhujte cenné věci do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla odnést voda, a připravte se na evakuaci zvířat

Je povodeň

 • nedělejte chyby: nerozšiřujte neověřené a poplašné zprávy, nezmatkujte - při povodni se situace nemění tak rychle, aby bylo nutné dělat ukvapené kroky
 • sledujte, zda nezní varovný signál elektronických sirén se slovní informací o povodni. Sledujte vysílání místního rozhlasu a ostatních sdělovacích prostředků
 • zjistěte, zda se Vaše bydliště nachází v zátopové oblasti
 • svůj automobil (příp. i jinou techniku) převezte mimo ohroženou lokalitu
 • zabezpečte ropné látky, chemikálie, jedy a žíraviny tak, aby nedošlo ke kontaminaci vody a půdy
 • připravte dům na nouzové opuštění - uzavřete všechny přívody energie, plynu, vody (hlavními jističi a hlavními uzávěry); dobře zavřete okna a dveře
 • opouštíte-li byt nebo dům, oznamte to záchranářům

Je vyhlášena evakuace

 • jednejte dle pokynů povodňových orgánů obce, policie a záchranářů
 • upozorněte sousedy
 • okamžitě přerušte veškerou jinou činnost a zahajte přesun na místo, které nebude ohroženo povodní, či do evakuačního prostoru

Je po povodni

 • nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost), rozvody energií, stav kanalizace a rozvodů vody
 • pokud neklesne hladina spodní vody, nečerpejte vodu ze sklepů domů
 • zlikvidujte potraviny, které byly zasaženy vodou
 • nepijte vodu z místních zdrojů, pokud hygienik vodu jako pitnou neschválí
 • v případě nouze se informujte se o místech humanitární pomoci, vyžádejte si finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod nebo další potřebné prostředky
 • při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte: vyčištění studny a odčerpání znečistěné vody, chemické ošetření vody ve studni, laboratorní prověření kvality vody a povolení od hygienika o používání obnoveného zdroje pitné vody
 • kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod, vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecký posudek, účty, svědectví).
 • pokud možno se aktivně zapojte při likvidaci následků povodní
 • odstranění škod způsobených povodní je dlouhodobý proces náročný na materiální, finanční a psychologickou podporu. Vzájemná pomoc a sociální péče o postižené je většinou nezbytná a je vhodné jí co nejvíce využívat.

Nastane bezvědomí

Bezvědomí je projevem poruchy centrální nervové soustavy a svými komplikacemi jako je zapadnutí jazyka, vdechnutí zvratků či krve, může ohrozit člověka na životě.
Příčinou bezvědomí může být polytrauma, otřes mozku, nedostatek kyslíku v mozku, epileptický záchvat, cévní mozková příhoda, diabetes, těžká otrava (alkoholem, chemickou látkou), přehřátí organismu, úraz elektrickým proudem apod..

Postup při pochybách o stavu vědomí

Abychom zjistili, zda postižený pouze nespí či zda se nejedná pouze o chvilkovou mdlobu, oslovíme jej, zatřeseme s ním, štípneme do paže, ušního lalůčku, silně zatlačíme na čelist pod uchem.

Postup při reakci na bolestivý podnět a pochybách o účinném dýchání

 • postiženého položíme na záda na tvrdou podložku (na zem)a odstraníme všechna podložení hlavy
 • otevřeme postiženému ústa a zkontrolujeme, zda-li v nich není nějaký předmět, který by mohl bránit průchodnosti dýchacích cest (např. bahno u tonoucích, zvratky, ale i obyčejná žvýkačka nebo umělý chrup,...).
 • předmět opatrně z úst postiženého vyndáme; pokud se jedná o zvratky nebo bahno, odstraníme je tak, že jemně vytřeme dutinu ústní kolem dokola dvěma prsty obalenými kapesníkem.
 • odstraněním předmětů z úst dojde k uvolnění dýchacích cest. Postiženému provedeme záklon hlavy a/nebo předsunutí spodní čelisti. Pokud následuje zřetelný nádech, udržujeme průchodné dýchací cesty.
 • pokud jsou dechy velmi pomalé, začneme provádět umělé dýchání:
 • stiskneme nosní křídla postiženého a zhluboka vdechneme do jeho otevřených úst tak, aby se jeho hrudník zvedl. Pokud ucítíme odpor vzduchu, zbytečně nedýcháme více než je nutné, protože by vzduch putoval do žaludku, kde by došlo ke zpěnění obsahu a k následnému zatékání zvratků do uvolněných dýchacích cest. Pak ústa oddálíme, necháme jej vydechnout a celý cyklus opakujeme v rytmu 10 -16 x za minutu.


Postup při chybějící reakci na bolestivý podnět

 • v přítomnosti další osoby požádáme o volání Zdravotnické záchranné služby.
 • postižený leží na zádech na pevné podložce, má vyčištěnou dutinu ústní a provedli jsme uvolnění dýchacích cest (záklon hlavy a/nebo předsunutí spodní čelisti). Pokud následuje zřetelný nádech, udržujeme průchodné dýchací cesty.
 • dýchání musí být normální - tedy volné dechy s frekvencí aspoň jeden za 6 vteřin. Při zástavě srdeční mohou přetrvávat ojedinělé lapavé dechy (popisované jako „kapří") asi jednou za 30 vteřin.
 • pokud postižený nedýchá, voláme sami zdravotnickou záchrannou službu a ihned po té zahájíme vnější srdeční masáž
  • postiženému přiložíme ruce kolmo k tělu, přibližně doprostřed hrudníku a energicky stlačujeme hrudník do hloubky 4 - 5 cm s frekvencí 100/min, tedy téměř 2x za sekundu.
   U dospělého zahájíme třiceti kompresemi a pokračujeme v rytmu 30 stlačení a dva vdechy.
   U dětí nejprve pětkrát hluboce vdechneme a pak pokračujeme rovněž v rytmu 30 stlačení a dva vdechy, stlačujeme jednou rukou případně jen dvěma prsty přiměřeně velikosti a věku dítěte, do hloubky přibližně 1/3 hrudníku. Oživování (resuscitaci) provádíme do příjezdu záchranné služby, do úplného vyčerpání zachraňujících, případně dokud postižený nezačne spontánně dýchat.


Postup u novorozenců a kojenců (do 1 roku)

 • po uvolnění dýchacích cest provedeme mírný záklon hlavičky, a to tím, že podložíme ramínka
 • při odstraňování překážky z dýchacích cest si dítě položíme bříškem na předloktí s hlavou mírně dolů a 2-3 prsty několikrát udeříme mezi lopatky
 • resuscitaci zahájíme 2-5 vdechy
 • provádíme metodou dýchání z úst do nosu a úst zároveň a vydechujeme obsah z našich úst
 • frekvence je 30 vdechů za minutu, postupem věku se snižují u kojence do 20 vdechů za minutu
 • místo stlačení je dolní třetina hrudní kosti, 1,5 cm pod spojnicí prsních bradavek
 • masáž provádíme 2 prsty nebo překříženými palci při obejmutí hrudníku dítěte
 • hrudník stlačujeme asi 2-3 cm
 • frekvence stlačení u novorozence: 120/min = 3:1
 • frekvence stlačení u kojence: 100-120/min = 30:2


Postup u dětí od 1 roku přibližně do puberty

 • základní postup je obdobný jako u dospělého, ale musíme být šetrní - používat menší fyzické úsilí na stlačování, menší dechové objemy a rychlejší frekvenci
 • umělé dýchaní provádíme z úst do úst i nosu (dle stáří nemocného) dechové objemy jsou takové, aby se zvedal hrudník, ale zachránce nesmí dýchat proti odporu
 • technika nepřímé srdeční masáže je buď hranou dlaně jedné ruky, nebo oběma rukama
 • resuscitaci u dětí zahájíme pěti hlubokými vdechy, poté následuje 30 stlačení hrudníku, 30:2

Zahájení a ukončení resuscitace

 • včasné zahájení srdeční masáže je zásadní pro její účinnost. Při masáži okamžitě po pádu nemocného je naděje na uzdravení velmi vysoká.
 • jediným přípustným zdržením je volání Zdravotnické záchranné služby.
 • je-li postiženým dítě mladší 8 let, voláme Záchrannou službu až po 1 minutě masáže a umělého dýchání.
 • naopak, pokud je postiženým dospělá osoba (což je nejčastější případ), doporučuje se zavolat Záchrannou službu jako první věc, kterou uděláte. Zástava oběhu je v případě dospělých nejčastěji způsobena fibrilací srdečních komor, což nelze odstranit bez patřičného vybavení (defibrilátor) a s uplývajícím časem šance na záchranu rychle klesá.
 • obvyklé doporučení délky masáže je až do úplného vyčerpání či do příjezdu záchranné služby. Vyjma zvláštních okolností (podchlazení dítěte ve studené vodě a zástava způsobená elektrickým proudem) je však smysluplné provádět masáž asi 30 minut.
 • při obnovení základních životních funkcí (reakce na podnět, normální pravidelné dýchání) uložíme postiženého ho stabilizované polohy a neustále jej sledujeme.
 • pokud jsou životní funkce v pořádku, uložíme postiženého do stabilizované polohy
  • pokrčíme jeho dolní končetinu, která je blíže k nám
  • tlakem od sebe na koleno pokrčené dolní končetiny přizvedneme pánev
  • podsuneme horní končetinu postiženého, která je blíže k nám, pod jeho pánev
  • tlakem na koleno pokrčené dolní končetiny směrem k sobě a uchopením za jeho rameno vzdálenější horní končetiny přetočíme postiženého směrem k sobě na bok
  • tlakem na bradu a čelo zakloníme hlavu, obličej zůstane na položené horní končetině

Kdy neukládáme postiženého do stabilizované polohy:

 • při zlomeninách dlouhých kostí (pažní, stehenní)
 • při poranění páteře – nezakláníme hlavu, ale provedeme „trojitý manévr"
 • při vyšším stadium těhotenství
 • při poranění hrudníku, břicha a pánve

Skutečná úspěšnost resuscitace kolísá mezi 2 až 10% (jde o pacienty, kteří jsou propuštěni v soběstačném stavu z nemocnice). V současnosti však v České republice provádí srdeční masáž přibližně pětina svědků srdeční zástavy.

Nastane nehoda

Pamatujme na to, že nejdůležitější je začít jednat!!
 • Čistě z preventivních důvodů je vhodné vždy po nehodě vypnout motor. Především tak zabráníte hrozbě požáru, který je velkým rizikem. Účastníci nehody jsou navíc většinou v mírném šoku a tím, že vypnete motor a většinou podvědomě i zabezpečíte auto před rozjetím, zabráníte dalším možným škodám vzniklým v důsledku rozjetí nezabržděného auta.
 • Neprodleně musí následovat opatření vedoucí k včasnému varování ostatních řidičů přijíždějících v obou směrech k místu nehody, abychom zabránili řetězové havárii. Vyžadují-li to okolnosti, jste oprávněni i k zastavování vozidel. Zapněte výstražná světla, oblečte si reflexní vestu, umístěte výstražný trojúhelník nebo jinak improvizovaně varujte další řidiče.
 • poskytněte pomoc druhým lidem, vyveďte je na bezpečné místo – mimo vozovku.


Vyproštění lidí z vozidla

 • U vážnějších poranění vždy platí, že se zraněným je vhodné příliš nehýbat. Vyprošťovat zraněného z auta by proto vždy měli odborníci, kteří mají potřebné vybavení i znalosti. Při neodborném vyprošťování vždy hrozí, že dojde ke zhoršení zranění.
 • Vyndat zraněného byste proto měli pouze v případě, že to vyžaduje situace (například mu není možné poskytnout první pomoc nutnou k zachování životních funkcí nebo hrozí požár vozidla).
 • Při vyprošťování je možné využít pomůcky, které vytažení zraněného usnadní. K rozbití bočního okénka tak úspěšně pomůže třeba hever, na zaseklý bezpečnostní pás je zase možné použít nůž nebo nůžky.
 • Pokud vozidlo začne hořet, je důležité zachránit kromě lidí hlavně doklady. V počátcích je možné se pokusit požár uhasit příručním hasicím přístrojem (mělo by jím být vybaveno každé vozidlo, i když to není povinné vybavení) nebo třeba dekou. V případě, že se oheň šíří v motorové části, není dobré kapotu prudce otevřít. Tím by se jen umožnil větší přístup vzduchu a plameny by byly ještě vydatnější.
 • Vždy se ujistěte, že ze žádného z havarovaných vozidel neuniká palivo. Pokud zjistíte, že k úniku dochází, je lepší odpojit autobaterii a zavolat hasiče. Výbuch hrozí vždy, i když při úniku benzínu je riziko větší. Na to se ale samozřejmě nedá spoléhat a preventivní opatření je třeba udělat vždy. Při úniku paliva odejděte do bezpečné vzdálenosti od vozidel a raději vyčkejte na příjezd odborníků, kteří vše vyřeší. Při větším úniku je vhodné úplně zastavit dopravu.
   

Poskytnutí první pomoci

 • Vždy se ujistěte, zda nedošlo k poranění některých účastníků nehody. Pokud ano, je třeba posoudit rozsah zranění a v případě potřeby poskytnout první pomoc a zavolat záchranku. S ošetřováním je třeba začít od těch, kteří jsou v bezvědomí nebo prudce krvácejí. Ošetřovat zraněné byste vždy měli mimo silnici
 • Volejte 112 (případně: 155 zdravotnická záchranná služba; 158 policie; 150 hasiči) a oznamte: kdo jste, kde jste, co se stalo, zeptejte se, co dělat dál. Nezavěšujte, dokud neřekne dispečer.
 • Účastníci nesmí odjet z místa nehody do příjezdu policie. V této době je vhodné si vyměnit informace (hlavně registrační značku vozidla a kontakt na řidiče, informace o provozovateli a vlastníkovi vozidla, pojišťovnu, u které je sjednáno tzv. povinné ručení, a číslo povinného ručení).
 • Získejte kontakty na svědky.
 • Vozidlo zanechejte na místě. Když ho musíte přemístit, zdokumentujte původní postavení vozidel (čímkoli obkreslit obrysy). Máte-li možnost, foťte.
 

Když přijedou záchranné složky

 • Máte povinnost na vyzvání Policie ČR předložit své doklady, podrobit se dechové zkoušce na alkohol, případně lékařské prohlídce i odběru krve apod.
 • Událostí můžete být otřeseni. Vypovídat proto můžete i později.
 • Uvádíte-li informace týkající se dopravní nehody policii (či novinářům), soustřeďte se na popis události, přičemž sdělujte to, co s jistotou víte.
 • Po sepsání protokolu si jej přečtěte a zeptejte se na vše, čemu nerozumíte, požádejte o případná doplnění, zapsání svých námitek apod. Pak teprve podepisujte!
 

Následný postup

 • Při zdravotních potížích zajděte k lékaři.
 • Uchovejte veškerou dokumentaci (účtenky, zdravotní zprávy, fotografie atp.).
 • Jako poškození máte právo na náhradu vzniklé škody na zdraví i majetku, tedy i na náhradu vynaložených výdajů spojených s právním zastupováním.
 • V případě, že viník z místa nehody ujel a je neznámý, mají poškození, jsou-li zraněni, nárok na náhradu některých škod na České kanceláři pojistitelů.
  Přes českou kancelář pojistitelů je třeba řešit i ty případy, kdy viník nehody neměl uzavřené povinné ručení.
 • Poškozenými jsou i pozůstalí po zemřelém při dopravní nehodě (děti, rodiče, manžel/ka, sourozenci, blízké osoby žijící ve společné domácnosti).
 • Viníci nehody si právní pomoc hradí ze svého. Některé pojišťovny hradí viníkovi právní pomoc z havarijního pojištění nebo i povinného ručení.
 • Doporučení viníkům i poškozeným: vyhledejte odbornou právní pomoc (pojišťovny nemusí podat plnou informaci o případných nárocích – včetně např. nároku na zapůjčení náhradního vozidla).

Nastane radiační havárie JE Temelín

Bližší informace viz příručka

Kontakt Kontakt

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Paseky

Paseky 17

397 01

Paseky

IČ: 65941829

Registrační číslo: 314099

Založen: 1.1.1908

JPO: V

 

Zapsán ve Spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 35321 vedeném u Městského soudu v Praze

Právní forma: pobočný spolek k hlavnímu spolku

 

Hlavní spolek:

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Římská 2135/45

120 00 Praha - Vinohrady

Identifikační číslo: 00442739

Právní forma: Spolek

Rychlé odkazy